ව්‍යාප්ති සේවාවන්

හැඳින්වීම

ආයතනයෙහි වර්තමාන ප්‍රතිඵල පාදක ප්‍රවේශය යටතේ අපේක්ෂිත බලපෑම වනුයේ කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීමයි.  මෙතුලින් කුඩා තේ ඉඩම් වල ඵලදායිතාවය වර්ධනය කිරිම, නිෂ්පාදනයෙහි ගුණාත්මය වර්ධනය කිරිම සහ අමතර ආදායම් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම ආයතනික ව්‍යාප්ති සේවාවන්හි ප්‍රධාන වගකිමක් බවට පත් කොට ඇත.  තේ කර්මාන්තය තුල පවතින වඩාත් කාලීන හා අචිත තාක්ෂණික නිර්දේශයන් අනුගමනය කරන කුඩා තේ වතු අංශයක් යන ‘දර්ශනය’ මෙමගින් ආයතනික ව්‍යාප්ති සේවාවන් සඳහා ජනිත වේ.  සහගාමි ‘මෙහෙවර’ වනුයෙන් කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත ව්‍යාප්ති උපදෙස් හා සහාය සේවාවන් කාර්යක්ෂම ලෙස ලබා දීමයි.
ව්‍යාප්ති මැදිහත්වීම්

ක්ෂේත්‍ර ව්‍යාප්ති නිලධාරින් විසින් බිම් මට්ටමෙහි ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථිඵල කෙරෙහි යොමු වූ හා ඉලක්ක ගත ව්‍යාප්ති ක්‍රියාකාරකම් වලින් ආයතනික ව්‍යාප්ති මැදිහත්වීම් මූලික වශයෙන් සමන්විත වේ.  මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් කණ්ඩායම් ව්‍යාප්ති වැඩටසහන් හා ඒක පුද්ගල ඉඩම් පරික්ෂා වලින් සමන්විතය.  කණ්ඩායම් වැඩසටහන් සියල්ලම පාහේ ක්‍රියාත්මක වනුයේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති වල සහායෙනි.  ඕනෑම කුඩා තේ වතු හිමියකුට මෙම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්හි ප්‍රතිලාභයන් කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව භුක්ති විඳිය හැක. ප්‍රදේශයන්හි ව්‍යාප්ති නිලධාරි වෙත ඉල්ලීමක් කිරීම මගින් ඒක පුද්ගල ඉඩම් පරික්ෂාවකින් ‍හා උපදෙස්ද නොමිලයේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ව්‍යාප්ති ප්‍රකාශන

ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් තුලදි ලබා දෙන ව්‍යාප්ති පණිවුඩ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්‍යාප්ති අත්පත්‍රිකා කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත නොමිලයේ නිකුත් කරනු ලැබේ.  වැදගත් තාක්ෂණික විෂයයන් අලලා සකස් කොට ඇති තාක්ෂණික අත්පොත් ගණනාකවක්ද ආයතනය විසින් මුද්‍රණය කොට වියදමට සරිලන මිලකට අලෙවි කෙරෙන අතර,  මේවා ආයතනයෙහි ඕනෑම කාර්යාලයකට අයඳුම් කිරිමෙන් ලබා ගත හැක.

ව්‍යාප්ති සහාය සේවාවන්

කුඩා තේ වතු හිමියන් වෙත ලබා දෙන තාක්ෂණික උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම,  ආයතනය විසින් සපයනු ලබන සහාය සේවාවන් මගින් පහසු කෙරේ.

පොහොර සැපයීම

කුඩා තේ වතු හිමියන් හට අවශ්‍ය පොහොර කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති හරහා පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ණය පදනම මත ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම

ආයතනය විසින් තේ තවාන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, මේවායින් කලින් වෙන් කරවා ගැනීම මගින් කුඩා තේ වතු හිමියන් හට අනුමත තේ ප්‍රභේදයන්හි උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු පැල ලබා ගැනීමට හැක.  මෙයට අමතරව ආයතනික මව් වගාවන් වෙතින් මෙ අයුරින්ම නව වැඩි දියුණු කල තේ ප්‍රභේදයන් වල රිකිල ලබා ගත හැක.  තවද, ආයතනය විසින් වාණිජ තේ තවාන්කරැවන් හට අවසර පත්‍ර නිකුත් කරන අතර,  ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනය තේ පර්යේෂණායතනය සමග ඒකාබද්ධව සුපරීක්ෂණයට ලක් කරයි.  මෙමගින් කුඩා තේ වතු හිමියන් හට අලෙවි කරන පැල වල ගුණාත්මය පහතික කෙරේ.

පාංශු පී.එච්. පරික්ෂාව

ඉතා සුළු ගෙවීමක් කිරිමෙන් කුඩා තේ වතු හිමියන් හට තම ඉඩම් වල පස් ආම්ලිකතාවය සඳහා පරීක්ෂා කර ගැනීමට හා පාංශු තත්ත්වයන් නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශයන් ලබා ගැනීමට හැක.  ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්ති නිලධාරි ඇමතීම මගින් මෙම සේවාව ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2012 අගෝස්තු 02 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:50 )