කාර්යභාරය

අධිකාරියේ කාර්යභාරය

ආයතනයේ  මැදිහත්වීම තුලින් අපේක්ෂා කෙරෙන බලපෑම කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ජීවන මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම වේ.  මෙය සාක්ෂාත් කිරීම සදහා  ආයතනය ප්ර ධාන තේමා තුනක් ඔස්සේ ක්රිදයාත්මක වේ.
1. ව්යා‍ප්ති මැදිහත්වීම.

නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය හා නිෂ්පාදන ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම මූලික අරමුණ සහිතව බිම් මට්ටමේ ගොවීන් වෙත පුහුණු ව්යාාප්ති නිලධාරීන් මගින් ව්යාූප්ති සේවා සැපයීම සිදු කෙරේ.

2. ඉඩම් සංවර්ධන මැදිහත්වීම.

කුඩා තේ ඉඩම්වල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවයව ඉහල නැංවීම මූලික අරමුණ කොටගෙන ඉඩම් සංවර්ධනය සද හා මූල්යද අවශ්යනතා සැපිරීම සදහා විවිධ දිරිදීමනා ක්රටම ක්රිѭයාත්මක කෙරේ.  ප්රලධාන වශයෙන් තේ නැවත වගාව සහ පාඵ සැපයීම සද හා මෙය ක්රිදයාත්මක වේ.

3. සමාජ සංවර්ධන මැදිහත්වීම.

කුඩා තේ වතු ප්රවජාව  කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති යටතේ සංවිධානය වී ඇත.  මෙම බිම් මට්ටමේ ප්රවජා මූලික සංවිධාන මගින් ආයතනයේ සේවා සැපයිම් පහසු කෙරේ.  එසේම කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සාමුහික කේවල් කිරීම තුල උපරිම ප්රපතිලාභ අත්කර ගැනීම සදහා බලගැන්වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2011 අගෝස්තු 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 05:51 )